Ninejszy regulamin dotczy usług oferowanych za pośrednctwem platformy technologicznej netPR.pl - w tym usługi dystrybucji informacji infoWire.pl. Szczegółówe warunki usługi dystrybucji zanajdują się w uzupełnieniu nr 3 do niniejszego regulaminu.

Regulamin uwzględnia wymogi norm bezpieczeństwa informacji dla dostawców usług w chmurze określonych w normach ISO 27001, ISO 27017 i ISO 27018.


 

Regulamin Korzystania z Oprogramowania i Usług NETPR.PL

 

§ 1

Regulamin określa szczegółowe zasady na jakich NETPR.PL udostępnia Oprogramowanie i Usługi. Regulamin określa także uprawnienia i obowiązki Kontrahentów oraz Użytkowników, tj. osób upoważnionych przez Kontrahentów do korzystania z Oprogramowania.

Definicje
§ 2

Terminom stosowanym w Regulaminie nadaje się następujące znaczenie:

 1. NETPR.PL - netPR.pl. sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Włodarzewskiej 60/9, kod pocztowy 02-384 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000295403, o kapitale zakładowym w wysokości 470.000 zł, posiadająca NIP: 7010100787, REGON: 141216920, będąca dostawcą Oprogramowania i Usług. 
 2. Kontrahent - osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która w imieniu własnym lub za pośrednictwem umocowanego pełnomocnika (lub pełnomocników), zawiera z NETPR.PL umowę o świadczenie określonych w Regulaminie Usług w celu związanym bezpośrednio lub pośrednio ze swoją działalnością gospodarczą lub zawodową.
 3. Konto Kontrahenta - indywidualnie, przypisane każdemu Kontrahentowi pod unikalną nazwą (login) zasoby i uprawnienia do korzystania z Oprogramowania i Usług, dla którego rejestrowane są dane Kontrahenta konieczne do wystawienia dokumentów płatności i za pośrednictwem którego osoba reprezentująca Kontrahenta (Użytkownik) z prawami administracji oprogramowania zarządza dostępem do Oprogramowania i Usług.
 4. Użytkownik - osoba upoważniona przez Kontrahenta, która posiada dostęp do korzystania z Oprogramowania i Usług na zasadach określonych w Regulaminie, a w szczególności do Konta Kontrahenta poprzez indywidualne Konto Użytkownika. Współdzielenie Konta Użytkownika jest zabronione.
 5. Konto Użytkownika - indywidualne, imienne, nieprzechodnie konto w systemie netPR.pl, do którego dostęp posiada jeden Użytkownik. Użytkownik nie może przekazać praw do użytkowania swojego Konta Użytkownika innemu Użytkownikowi.
 6. Umowa - ustalone między Kontrahentem a NETPR.PL indywidualne warunki świadczenia Usług. 
 7. Oprogramowanie - udostępnione Kontrahentom za pośrednictwem Internetu na warunkach określonych w Regulaminie oprogramowanie internetowe do zarządzania Serwisem Internetowym i Usługami Kontrahenta, będących przedmiotem Umowy. Oprogramowanie wykorzystuje infrastrukturę technologiczną NETPR.PL (platformę technologiczną netPR.pl).
 8. Usługi - usługi (tj. udostępnienie Oprogramowania, dystrybucja informacji infoWire.pl, integracja z notowaniami giełdowymi GPW, integracja z systemem informacji giełdowych ESPI/EBI) dostępne za pośrednictwem udostępnionego Oprogramowania, oferowane przez NETPR.PL lub osoby trzecie. Szczegółowe warunki świadczenia mogą określać uzupełniające warunki i regulaminy.
 9. Licencja - udzielona Kontrahentowi przez NETPR.PL nieograniczona terytorialnie, niewyłączna licencja, bez prawa do sublicencjonowania, uprawniająca Kontrahenta do korzystania z Oprogramowania (w zakresie Typowego Użytkowania Oprogramowania) zgodnie z jego przeznaczeniem za pośrednictwem sieci Internet (w tym za pośrednictwem urządzeń mobilnych) poprzez czasowe utrwalanie i zwielokrotnianie w pamięci podręcznej komputerów lub innych urządzeń, za pośrednictwem, których oprogramowanie będzie używane.
 10. Korzystanie z Oprogramowania - model świadczenia Usług, w związku z którym bezpośrednio w celu ich realizacji udzielana jest Kontrahentowi Licencja na Oprogramowanie oraz zasoby hardware oraz infrastrukturę internetową NETPR.PL.
 11. Typowe Użytkowanie Oprogramowania - korzystanie z udostępnionego Oprogramowania, zgodnie z jego projektowanym przeznaczeniem i w zakresie typowym dla procesów związanych z zarządzaniem i utrzymywaniem Oprogramowania będącego przedmiotem Umowy. W szczególności przekroczeniem zakresu typowego użytkowania będzie realizacja operacji na plikach do innych zastosowań i procesów niż te, które zostały wskazane w umowie i/lub w skali wskazującej na generowanie sztucznego ruchu i obciążenia Oprogramowania.  
 12. Serwis Internetowy - grupa powiązanych ze sobą dokumentów HTML posiadających unikalne adresy url, udostępnione w Internecie, które są otwierane i wyświetlane przez przeglądarki internetowe, będące wynikiem działania Oprogramowania i Usług będących przedmiotem Umowy. Funkcjonalność i przeznaczenie serwisu internetowego będącego przedmiotem Umowy (w szczególności biuro prasowe/newsroom; serwis IR, raport roczny online, telewizja online) są określone w formularzu rejestracyjnym oraz zamówieniu.
 13. Treści - materiały tekstowe, graficzne, audialne, wizualne, audiowizualne upublicznione w Internecie przez Kontrahenta za pośrednictwem Oprogramowania.
 14. Hosting plików audio i wideo - funkcjonalność Oprogramowania umożliwiająca przechowywanie oraz konwertowanie plików audio i wideo do formatu odtwarzacza i ich możliwość odtworzenia bezpośrednio w serwisie internetowym, bez konieczności pobierania pełnych plików na komputer użytkownika końcowego.
 15. CDN - Content Delivery Network - wyspecjalizowana zewnętrzna platforma technologiczna w postaci sieci serwerów zlokalizowanych w różnych węzłach Internetu, dedykowana do dystrybucji treści, która zapewnia równoczesny dostęp do treści (w szczególności treści multimedialnych takich jak wideo) dla dużych grup odbiorców zlokalizowanych na całym świecie.
 16. Dzień Roboczy - przypadający od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w Polsce.
 17. Regulamin - niniejszy Regulamin wraz z uzupełnieniami:
  a.) Uzupełnienie nr 1: Warunki powierzania i przetwarzania danych z wykorzystaniem Oprogramowania;
  b.) Uzupełnienie nr 2: Kontrakt serwisowy (Service Level Agreement);
  c.) Uzupełnienie nr 3: Warunki korzystania z dystrybucji infoWire.pl;
  d.) Uzupełnienie nr 4: Wykaz minimalnych środków technicznych i organizacyjnych.

Ogólne warunki oraz zawarcie Umowy
§ 3.

 1. NETPR.PL udostępnia Oprogramowanie i świadczy Usługi, których rodzaje i warunki świadczenia określa Regulamin.
 2. Usługi są świadczone przez NETPR.PL drogą elektroniczną, poprzez Oprogramowanie na podstawie i na ogólnych warunkach określonych w Regulaminie z uwzględnieniem indywidualnych warunków określonych w Umowie.
 3. Umowa zostaje zawarta drogą elektroniczną poprzez złożenie przez Kontrahenta lub działającego w jego imieniu pełnomocnika oświadczenia poprzez kliknięcie w link akceptacji wybranego zakresu Usług. Kliknięcie we wskazany link potwierdza otrzymanie i zaakceptowanie przez Kontrahenta zakresu Usług, który stanowi przedmiot danej Umowy. Procedura zawarcia Umowy wymaga uprzedniej rejestracji Kontrahenta oraz akceptacji Regulaminu. Rejestracja oraz akceptacja Regulaminu przez Kontrahenta następuje w drodze kliknięcia w link aktywacyjny wysłany przez NETPR.PL na adres poczty elektronicznej wskazany podczas rejestracji. W rezultacie założone zostaje Konto Kontrahenta, do którego Kontrahent uzyskuje dostęp. Umowa zawierana jest w języku polskim. 
 4. NETPR.PL dopuszcza możliwość zawarcia Umowy w formie pisemnej. 
 5. Korzystanie przez Kontrahentów z Usług jest odpłatne, a wysokość wynagrodzenia NETPR.PL z tytułu korzystania z danej Usługi jest każdorazowo określana w  ofertach dotyczących poszczególnych pakietów Usług.
 6. Opłaty za korzystanie z Usług są ponoszone przez Kontrahenta z góry, przy czym sposób płatności określa wybrana oferta pakietu Usług.
 7. Opłaty związane z korzystaniem z Usług ponoszone przez Kontrahenta mogą obejmować dodatkowo koszty wdrożenia Oprogramowania, a w szczególności integracji Oprogramowania oraz modyfikacji i dostosowania Oprogramowania do indywidualnych wymagań Kontrahenta, przy czym wykonanie powyższych czynności i powstanie zobowiązania Kontrahenta do uregulowania związanych z nimi kosztów uzależnione jest od ich uprzedniego określenia w Umowie.
 8. NETPR.PL zastrzega sobie możliwość waloryzacji kosztów Usług o wskaźnik inflacji za rok poprzedni, jednak nie częściej niż 1 raz na 12 miesięcy świadczenia Usług.
 9. Warunki świadczenia Usług (w tym w zakresie dotyczącym Licencji na Oprogramowanie i Usług dystrybucji informacji) takie jak: określenie modułów udostępnionego Oprogramowania, liczba dystrybucji infoWire.pl, liczba kont użytkowników, liczba obsługiwanych firm/marek (rozwiązania dla agencji PR, grup kapitałowych, itp.), przestrzeń, limit ruchu, limit rekordów w bazie danych kontaktów są każdorazowo określane w Umowie oraz w poszczególnych ofertach dotyczących pakietów Usług .
 10. Korzystanie z Usług wymaga rejestracji Kontrahenta za pośrednictwem  Serwisu Internetowego NETPR.PL, akceptacji Regulaminu, a także zapłaty należności z tytułu wybranych przez Kontrahenta pakietów Usług oraz weryfikacji przez NETPR.PL danych zawartych w formularzu rejestracyjnym i uprawnień pełnomocnika działającego w imieniu Kontrahenta do jego reprezentowania, w którego imieniu osoba ta dokonuje rejestracji i składa NETPR.PL pozostałe oświadczenia w celu skorzystania z Usług.
 11. Wypełniając i przekazując za pośrednictwem sieci internetowej formularz rejestracyjny, osoba rejestrująca się/pełnomocnik Kontrahenta:
  a.) akceptuje wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się w imieniu Kontrahenta do ich przestrzegania, 
  b.) oświadcza, iż dane zawarte w formularzu rejestracyjnym nie naruszają praw osób trzecich i nie zostały umieszczone bez zgody osób trzecich,
  c) może wyrazić zgodę na otrzymywanie na wskazane w formularzu rejestracyjnym konto pocztowe informacji handlowych wysyłanych przez NETPR.PL w imieniu własnym, poprzez zaznaczenie pola przy zgodzie odpowiedniej treści.
 12. W trakcie rejestracji Kontrahentowi zapewniona jest możliwość weryfikacji i poprawiania danych rejestracyjnych w drodze wypełnienia odpowiednich pól w formularzu rejestracyjnym, a po dokonaniu rejestracji – możliwość ich aktualizacji drogą elektroniczną, tj. e-mailem wysłanym na adres support@netpr.pl lub/za pomocą funkcjonalności interfejsu Oprogramowania.
 13. Korzystanie z Oprogramowania wymaga spełnienia przez Kontrahenta następujących warunków technicznych: dostępu do sieci Internet oraz korzystania z usługi sieciowej www (world wide web) z wykorzystaniem przeglądarek takich jak Firefox, Chrome, Safari, Edge, przy czym dotyczy to tylko stabilnych wersji tych narzędzi, których popularność według źródeł cytowanych przez StatCounter będzie większa od 10 %.

 

Bezpieczeństwo, odpowiedzialność, incydenty

§ 4.

 1. NETPR.PL oraz Kontrahent wspólnie dbają, aby Usługi realizowane były zgodnie z Regulaminem. NETPR.PL jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo zarządzanej przez siebie  platformy technologicznej i jej komponentów. Kontrahent zaś odpowiedzialny jest za nadawanie Użytkownikom dostępu i uprawnień do Oprogramowania oraz za wdrożenie adekwatnej do realizowanych procesów polityki kształtowania haseł.

Kontrahent
Odpowiedzialność za bezpieczne korzystanie z Oprogramowania

 • nadawanie i odbieranie dostępu do Oprogramowania dla swoich Użytkowników
 • zarządzanie treściami publikowanymi przez Oprogramowanie
 • konfiguracja funkcji bezpieczeństwa m.in. polityka kształtowania haseł
 • korzystanie z Oprogramowania zgodnie z Regulaminem,
 • aktualizacja oprogramowania systemowego na komputerach Użytkowników
 • odpowiedzialność za kształtowanie polityki cookies serwisów Kontrahenta

NETPR.PL

Odpowiedzialność za bezpieczeństwo Oprogramowania.

 • utrzymanie ciągłości pracy Oprogramowania zgodnie z SLA
 • monitorowanie Oprogramowania
 • identyfikacja podatności i instalacja poprawek bezpieczeństwa
 • konfiguracja i utrzymywanie infrastruktury
 • cykliczne wykonywanie kopii bezpieczeństwa systemu w celu przywrócenia działania Oprogramowania oraz odzyskania danych po potencjalnej awarii

 

 1. NETPR.PL będzie chronił dane dostępowe i informacje Kontrahenta przed dostępem osób nieuprawnionych oraz innych Użytkowników.
 2. Jeśli Usługi polegają na przechowywaniu, dalszym udostępnianiu, hostowaniu lub wykonywaniu jakichkolwiek operacji na informacjach lub danych należących do Kontrahenta, to takie informacje po ustaniu świadczenia Usługi zostaną udostępnione Kontrahentowi do samodzielnego pobrania a następnie usunięte w terminie do 30 dni, chyba że Umowa stanowi inaczej.
 3. Z zastrzeżeniem postanowień, o których mowa w § 4 pkt 7.  poniżej, Kontrahent jest podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym za Treści zamieszczane za pośrednictwem Oprogramowania.
 4. Kontrahent zobowiązany jest publikować za pośrednictwem Oprogramowania wyłącznie takie Treści, do których posiada niezbędne prawa umożliwiające ich wykorzystanie i rozpowszechnianie w Internecie.
 5. Kontrahent oświadcza, że za pośrednictwem Oprogramowania nie będzie publikował Treści  o charakterze bezprawnym oraz nie będzie korzystał z usług świadczonych przez NETPR.PL w celach sprzecznych z obowiązującym prawem. 
 6. Dla uniknięcia wątpliwości Strony zgodnie ustalają, iż NETPR.PL przysługuje prawo do: (a) wykonania korekty technicznej wyników automatycznych działań Oprogramowania takich jak np. poprawa jakości klatki startowej, automatyczne kadrowanie czy rozpoznanie leadu informacji tekstowej oraz (b) usunięcia lub wstrzymania publikacji Treści sprzecznych z prawem (w szczególności propagowanie komunizmu, faszyzmu, nienawiści, rasizmu, pornografii, gier hazardowych) oraz Treści w stosunku, do których zostały zgłoszone roszczenia osób trzecich, po uprzednim powiadomieniu o tym fakcie Kontrahenta. 
 7. Roszczenia osób trzecich kwestionujące prawa własności intelektualnej, majątkowe prawa autorskie i inne prawa do materiałów i treści są przekazywane Kontrahentom, których roszczenie dotyczy. Brak odpowiedzi od Kontrahenta w terminie 5 dni, będzie skutkował usunięciem lub wstrzymaniem publikacji zawierających sporne Treści.
 8. W przypadku wystąpienia incydentów bezpieczeństwa związanych z danymi Kontrahenta, NETPR.PL powiadomi Kontrahenta o incydencie bez zbędnej zwłoki oraz podejmie uzasadnione kroki w celu zminimalizowania szkód i zabezpieczenia danych. Powiadomienie o incydencie będzie obejmowało charakter incydentu, środki podjęte w celu ograniczenia potencjalnego ryzyka oraz zalecenia dla Kontrahenta. Powiadomienie o którym mowa powyżej zostanie dostarczone pocztą elektroniczną do: (a) kontaktów w przypadku incydentu - jeżeli są wskazani w umowie/zamówieniu; (b) użytkowników konta Kontrahenta. 
 9. Powiadomienie o incydencie bezpieczeństwa, o którym mowa w § 4 pkt. 9. lub podjęcie działań ograniczających skutki tego incydentu,  nie są jednoznaczne z uznaniem przez NETPR.PL winy lub odpowiedzialności w związku z zaistniałym incydentem. 
 10. Kontrahent oraz podmioty zewnętrzne (np. organy ścigania, CERT) mogą zawiadomić NETPR.PL o potencjalnym incydencie, wysyłając informację na adres support@netpr.pl.
 11. NETPR.PL umożliwi Kontrahentowi lub wskazanemu przez niego Audytorowi  przeprowadzanie audytów bezpieczeństwa, w tym testów i testów penetracyjnych Oprogramowania, przy czym działania te nie powinny być częstsze niż 1 raz w roku kalendarzowym a długość pojedynczego audytu nie powinna przekroczyć 5 dni roboczych. Dodatkowe audyty mogą być realizowane odpłatnie, po ustaleniu warunków, na mocy dodatkowych zamówień.
 12. NETPR.PL w tworzonych serwisach wykorzytuje jedynie niezbędne dla ich działania pliki cookies. Kontrahent może jednak stosować zewnętrzne zasoby wykorzystujące  inne pliki cookies oraz pliki tymczasowe innego typu i odpowiada za kształtowanie polityki cookies serwisów.

Licencja na Oprogramowanie
§ 5.

 1. W związku ze świadczeniem Usług NETPR.PL udziela Kontrahentowi Licencji na Oprogramowanie.
 2. Licencja udzielona zostaje z dniem zawarcia Umowy, na czas określony, tj. na czas obowiązywania Umowy.
 3. Licencja obejmuje moduły Oprogramowania określone w wybranej i zaakceptowanej przez Kontrahenta ofercie pakietu Usług.
 4. W okresie obowiązywania Licencji NETPR.PL zapewnia bezpłatną aktualizację Oprogramowania w zakresie funkcjonalności modułów Oprogramowania, które obejmuje Umowa, oraz utrzymanie infrastruktury technicznej zapewniającej wysoki poziom niezawodności świadczonych Usług.

Dokumenty sprzedaży i płatność
§ 6.

 1. Z tytułu realizacji Usług objętych Umową NETPR.PL wystawiać będzie Kontrahentowi faktury VAT zgodnie z zawartą Umową. 
 2. W przypadku gdy Kontrahent do realizacji płatności wymaga uwidocznienie numeru PO - purchase order na fakturze sprzedaży, jest zobowiązany do jego dostarczenia przed terminem wystawienia faktury przewidzianym w umowie. Niedostarczenie numeru w terminie nie jest podstawą do kwestionowania prawidłowości faktury i jej uregulowania.
 3. W przypadku sprzedaży realizowanej elektronicznie faktury wystawiane będą w dniu sprzedaży i wpływu należności. Wystawienie faktury poprzedzone będzie weryfikacją danych Kontrahenta. 
 4. Realizacja płatności jest warunkiem koniecznym do aktywacji konta Kontrahenta umożliwiającego korzystanie z Usług.
 5. W przypadku gdy zrealizowana zostanie płatność za Usługi, a Kontrahent nie zostanie pozytywnie zweryfikowany, NETPR.PL zwróci otrzymaną należność na rachunek Kontrahenta w terminie do 14 dni od dnia jej otrzymania.
 6. Operatorem kart płatniczych jest PayPro S.A. Agent Rozliczeniowy, ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

Dane osobowe oraz pliki cookies
§ 7.

 1. Administratorem danych osobowych Kontrahentów działających w imieniu własnym oraz działających w ich imieniu pełnomocników oraz przedstawicieli jest NETPR.PL. Podanie przez powyższe podmioty swoich danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do: (i) rejestracji w Serwisie Internetowym NETPR.PL, (ii) założenia Konta Kontrahenta oraz zawarcia Umowy. W przypadku braku możliwości identyfikacji Strony oraz przedmiotu umowy niemożliwe będzie zawarcie Umowy, korzystania z Oprogramowania oraz świadczenia przez NETPR.PL Usług.
 2. Serwisy Internetowe NETPR.PL wykorzystują pliki cookies, czyli pliki tekstowe zapisywane na urządzeniu osoby odwiedzającej.
 3. Szczegółowe informacje dotyczące polityki cookies oraz przetwarzania danych osobowych przez NETPR.PL dostępne są pod adresem https://netpr.pl/polityka-prywatnosci.

Okres obowiązywania Umowy
§ 8.

 1. Umowa zawierana jest elektronicznie w formie dokumentowej na czas określony wskazany w zaakceptowanej przez Kontrahenta ofercie pakietu Usług, przy czym może zostać przedłużona przez Kontrahenta – drogą elektroniczną - na dalszy okres odpowiadający kolejnemu okresowi rozliczeniowemu przewidzianemu w danej ofercie pakietu Usług.
 2. Umowa automatycznie wygasa po zakończeniu okresu, na który została zawarta.
 3. Jeżeli w terminie 30 dni od dnia wygaśnięcia Umowy pomiędzy Kontrahentem a NETPR.PL nie zastanie zawarta nowa Umowa, a Kontrahenta i NETPR.PL nie wiąże żadna inna Umowa, wszystkie ustawienia Konta Kontrahenta i zgromadzone w nim Treści zostaną trwale usunięte.
 4. Kontrahent może w każdym czasie zaprzestać korzystania z Usług objętych Umową, z zastrzeżeniem, że zaprzestanie korzystania z Usług nie powoduje wygaśnięcia Umowy, której przedmiotem są te Usługi. Umowa obowiązuje przez okres, na który została zawarta.
 5. W przypadku umów zawieranych w trybie określonym w §3 pkt 4, każda ze Stron może rozwiązać niniejszą Umowę z zachowaniem terminu wypowiedzenia wskazanego w umowie, ze skutkiem na  koniec miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym nastąpiło wypowiedzenie, przy czym:
  a.) jeżeli w umowie nie został wskazany termin wypowiedzenia przyjmuje się, że okres wypowiedzenia wynosi 3 miesiące,
  b.) wypowiedzenie powinno zostać złożone w formie pisemnej pod rygorem nieważności i przesłane drugiej Stronie listem poleconym za potwierdzeniem odbioru.
 6. NETPR.PL przysługuje prawo natychmiastowego rozwiązania Umowy w przypadku opóźnienia KONTRAHENTA powyżej 30 dni w płatności co najmniej 2 następujących po sobie płatności określonych w Umowie. Rozwiązanie Umowy będzie skuteczne po bezskutecznym upływie 7 dniowego dodatkowego terminu na dokonanie zaległej płatności, wyznaczonego przez NETPR.PL.

Odpowiedzialność
§ 9.

 1. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, NETPR.PL nie ponosi odpowiedzialności wobec Kontrahenta z tytułu szkód, zarówno bezpośrednich jak i pośrednich, będących konsekwencją udostępnienia przez Kontrahenta lub działających w jego imieniu Użytkowników informacji lub danych w związku z korzystaniem z Oprogramowania lub Usług. Odpowiedzialność NETPR.PL za poniesione szkody jest w tym przypadku całkowicie wyłączona.
 2. NETPR.PL nie ponosi żadnej odpowiedzialności w szczególności cywilnej, karnej i administracyjnej, za korzystanie przez Kontrahenta z Oprogramowania lub Usług w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu.
 3. NETPR.PL nie odpowiada za ewentualne czasowe nieprawidłowości w działaniu udostępnionych narzędzi spowodowanych przez błędy i awarie znajdujące się po stronie dostawców Internetu. O zaistniałych awariach NETPR.PL poinformuje Kontrahenta droga elektroniczną, chyba że rodzaj awarii uniemożliwia to powiadomienie.
 4. Żadna ze Stron nie będzie ponosić odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy w przypadku, gdy wykonanie ciążących na niej zobowiązań wynikających z Umowy nie będzie możliwe z powodu działania siły wyższej, a w szczególności z powodu: pożaru, trzęsienia ziemi, powodzi, epidemii, strajku powszechnego, zamieszek powszechnych, naturalnej katastrofy, embargo, wojny, ataków DDoS, wirusów komputerowych lub z powodu innych okoliczności pozostających poza kontrolą Stron i którym nie mogły one zapobiec. 
 5. W przypadku wystąpienia okoliczności wymienionych w §9 pkt.4., NETPR.PL zobowiązuje się do podjęcia możliwych działań minimalizujących ich negatywne skutki. W szczególności w przypadku ataków DDoS, kiedy działania mitygujące są niemożliwe lub nie przynoszą dostatecznych efektów, możliwe jest tymczasowe wyłączenie usług po wyczerpaniu określonego w umowie limitu transferu danych.   

Zapewnienie dostępności i ciągłości Usług
§ 10.

 1. NETPR.PL zobowiązuje się do zapewnienia ciągłości dostępności świadczonych usług zgodnie z postanowieniami Kontraktu serwisowego – Service Level Agreement określonymi w Załączniku Nr 2 do niniejszej Umowy. 
 2. Wszelkie problemy związane z błędami w działaniu Oprogramowania lub inne uwagi związane z wykonywaniem niniejszej Umowy  będą przyjmowane za pomocą poczty elektronicznej na adres support@netpr.pl a w godzinach pracy również telefonicznie pod numerem 22 201 32 19.

Reklamacje
§ 11.

 1. Reklamacje dotyczące Oprogramowania lub świadczonych Usług należy zgłaszać w formie elektronicznej na adres support@netpr.pl.
 2. Strony potwierdzają, że rękojmia za wady zostaje wyłączona.
 3. Prawidłowo zgłoszona reklamacja zawiera: 
  a.) imię, nazwisko oraz dokładny adres e-mail osoby składającej reklamację,
  b.) dokładny opis i powód reklamacji.
 4. Uzyskanie upustu wynikającego z niedotrzymania przez NETPR.PL warunków Kontraktu Serwisowego a w szczególności gwarantowanego Umową poziomu dostępności Oprogramowania należy:
  a) wysłać zgłoszenie reklamacyjne z nagłówkiem “reklamacja kontraktu serwisowego” lub “reklamacja kontraktu SLA” w terminie do końca drugiego miesiąca następującego po miesiącu w którym kontrakt serwisowy nie został dotrzymany.
  b.) w zgłoszeniu reklamacyjnym określić miesiąc niedotrzymania warunków umowy oraz informacje o datach i godzinach wszystkich zauważonych niedostępności Oprogramowania,
 5. Reklamacje rozpatrywane będą przez NETPR.PL niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. O decyzji zapadłej w wyniku rozpatrzenia reklamacji osoba składająca reklamację zostanie poinformowana w formie elektronicznej, na adres e-mail podany w reklamacji.
 6. Reklamacje dotyczące niedostępności Oprogramowania zostaną uwzględnione w kolejnym miesiącu rozliczeniowym po ich uznaniu, przez udzielenie upustu do wynagrodzenia w wysokości wyliczonej zgodnie z zasadami Kontraktu SLA. 
 7. Brak zgłoszenia reklamacyjnego lub jego niekompletność będą podstawą do utraty roszczeń wynikających z Kontraktu Serwisowego i Umowy. 

Postanowienia końcowe
§ 12

 1. NETPR.PL gwarantuje, że wszystkie umowy usług dotyczące Oprogramowania i Usług były zgodne z aktualnie obowiązującym prawem oraz, że dołoży wszelkich starań aby zachować stan tej zgodności w czasie poprzez ich aktualizację a w szczególności przez aktualizacje niniejszego regulaminu. 
 2. Regulamin może ulec zmianie. O zmianach Regulaminu Kontrahenci będą informowani drogą elektroniczną w formie informacji wyświetlanej w trakcie logowania się do Konta Kontrahenta przez Kontrahenta lub działającego w jego imieniu Użytkownika. Zmieniony Regulamin wiąże Kontrahenta, jeśli w terminie 14 dni od daty poinformowania go o zmianie Regulaminu Kontrahent lub działający w jego imieniu Użytkownik oświadczy drogą elektroniczną – przez zaznaczenie odpowiedniego okienka wyświetlonego wraz z informacją o zmianie Regulaminu – że akceptuje aktualny Regulamin. Niezaakceptowanie aktualnego Regulaminu nie wpływa na Umowy zawarte między Kontrahentem a NETPR.PL przed dniem akceptacji zmienionego Regulaminu, które są wykonywane na zasadach przewidzianych w Regulaminie zaakceptowanym przez Kontrahenta. Brak akceptacji zmienionego Regulaminu skutkuje brakiem możliwości zawierania przez Kontrahenta nowych Umów. W razie zmiany lub unieważnienia, wskutek prawomocnego orzeczenia sądu, któregokolwiek z postanowień Regulaminu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy.
 3. Wszelkie spory związane ze świadczeniem Usług, o ile nie uda się ich rozwiązać na drodze polubownej, rozstrzygać będzie sąd właściwy dla siedziby NETPR.PL.
 4. Prawem właściwym dla Umowy jest prawo polskie. 

Regulamin ważny od: 07.03.2023

 

Uzupełnienie nr 1 Warunki powierzania i przetwarzania danych z wykorzystaniem Oprogramowania.

Dane Osobowe Powierzane

 1. Użyte w Umowie skróty aktów prawnych oznaczają:
  a.) RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
  b.) UŚUDE- ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
  c.) PT - ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne;
 2. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie w zgodzie i w oparciu o ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO).
 3. Administratorem danych osobowych (art. 4 pkt 7 RODO) jest Kontrahent a Podmiotem Przetwarzającym (w rozumieniu art. 4 ust. 8 RODO), któremu Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych (na podstawie art. 28 ust. 3 RODO) jest NETPR.PL. NETPR.PL powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD). Kontakt email: iod@netpr.pl, pełne dane kontaktowe na https://netpr.pl/iod.
 4. Administrator powierza Podmiotowi Przetwarzającemu przetwarzanie danych osobowych: (a) w celu świadczenia usługi udostępniania Oprogramowania i związanego z nim wsparcia technicznego zgodnie z Umową; (b) w zakresie niezbędnym do realizacji umowy udostępniania Oprogramowania oraz powiązanego wsparcia technicznego; (c) w zakresie określonym przez Administratora za pomocą Konsoli Opiekuna Danych Osobowych a także;(d) udokumentowanych w formie Umowy, w tym niniejszych warunków  lub; (e) udokumentowanych w innych pisemnych lub elektronicznych instrukcjach Administratora przyjętych przez Podmiot Przetwarzający,
 5. Przedmiotem przetwarzania są w szczególności dane osobowe osób fizycznych (w tym dziennikarzy, dziennikarzy obywatelskich, inwestorów, klientów - obecnych i potencjalnych) tj. imię, nazwisko, adres email czy telefon, zainteresowanych otrzymywaniem informacji dotyczących Administratora oraz pracowników i współpracowników będących upoważnionymi przez Administratora do obsługi Oprogramowania; przy czym (a) zakres przetwarzanych danych będzie określany przez Administratora za pomocą interfejsu oprogramowania; (b) dane te będą przetwarzane wyłącznie przez okres obowiązywania Umowy.
 6. Dla uniknięcia wątpliwości powierzenie przetwarzania danych osobowych związane jest z udostępnieniem Oprogramowania będącego przedmiotem Umowy, które umożliwia Administratorowi: (a) definiowanie zbiorów przetwarzanych danych, celów przetwarzania, klauzul informacyjnych oraz szczegółowego zakresu danych przetwarzanych w ramach każdego zbioru danych; (b) dopuszczanie do przetwarzania i nadawanie uprawnień dla swoich pracowników i innych upoważnionych przez siebie osób (np. pracowników zewnętrznej agencji PR).
 7. Za czynności wykonywane przez pracowników i współpracowników dopuszczonych do przetwarzania przez Administratora odpowiedzialność ponosi wyłącznie Administrator. Podmiot Przetwarzający jest stroną przetwarzającą dane w zakresie technicznej obsługi Oprogramowania mającej na celu zapewnienie bezpieczeństwa i utrzymania oprogramowania w ruchu. 
 8. Charakter i cel powierzenia przetwarzania wynika bezpośrednio i ogranicza się wyłącznie do zadań i czynności wynikających z Umowy tj. zapewnienia działania funkcjonalności Serwisów Internetowych Administratora oraz Oprogramowania, poprzez umożliwienie zbierania, utrwalania, organizowania, porządkowania, przechowywania, wykorzystywania do komunikacji, zmieniania i udostępniana do aktualizacji lub usunięcia danych (w tym danych osobowych), a w szczególności: (a) rejestracji danych dziennikarzy, inwestorów i innych subskrybentów oraz danych w Oprogramowaniu na potrzeby komunikacji Administratora; (b) umożliwienia edycji i aktualizacji danych osobom których dotyczą oraz w szczególności umożliwienia ich usunięcia a także wypełniania obowiązków informacyjnych względem osób których dane dotyczą. 
 9. Dane (dane osobowe) mogą być wprowadzone do Oprogramowania, przez osoby których dane dotyczą lub Administratora, za pośrednictwem udostępnionego interfejsu Oprogramowania. Administrator w szczególności nie przekazuje Podmiotowi Przetwarzającemu danych osobowych w formie nośników fizycznych i elektronicznych.
 10. Przetwarzania danych będzie w szczególności dotyczyło danych pozwalających na komunikację drogą elektroniczną przy czym Administrator będzie odpowiedzialny za zapewnienie zgodności przetwarzania danych osobowych z obowiązującym prawem a w szczególności ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz prawem telekomunikacyjnym (PT).
 11. Do przetwarzania danych osobowych będą dopuszczone wyłącznie osoby posiadające upoważnienie oraz przeszkolone z zakresu obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych osobowych. 
 12. Przetwarzanie danych osobowych przez Podmiot Przetwarzający będzie odbywać się wyłącznie na udokumentowane polecenie Administratora, przy czym za udokumentowane polecenie uznaje się zadania i czynności określone w Umowie.
 13. Podmiot Przetwarzający oświadcza, że osoby upoważnione do przetwarzania danych zobowiązały się do zachowania danych osobowych w tajemnicy.
 14. Podmiot Przetwarzający do przetwarzania danych osobowych zastosuje środki techniczne i organizacyjne zgodnie z art. 32 RODO. Wykaz Minimalnych Środków Technicznych i Organizacyjnych stosowanych w dniu podpisania umowy jest zawarty w integralną częścią Warunków Powierzania i Przetwarzania Danych Regulaminu.
 15. Podmiot Przetwarzający będzie przestrzegał warunków korzystania z innych podmiotów przetwarzających dane określonych w art. 28 ust. 2 i 4 RODO, a w szczególności:
  a.) nie będzie korzystał z innych podmiotów przetwarzających bez zgody ogólnej lub szczególnej wyrażonej pisemnie przez Administratora,
  b.) przyjmuje do wiadomości, że Podmiot Przetwarzający zatrudniony jako podwykonawca podlega tym samym obowiązkom ochrony danych osobowych w tym gwarancji wdrożenia odpowiednich środków technicznych, a pełna odpowiedzialność wobec Administratora za wypełnienie obowiązków podwykonawcy spoczywa na Podmiocie Przetwarzającym. 
 16. Administrator niniejszym wyraża zgodę na możliwość wykorzystania przez Podmiot Przetwarzający w okresie Umowy: Amazon Web Services EMEA SARL; 5 rue Plaetis; L-2338 Luxembourg w zakresie wykorzystania infrastruktury technicznej zlokalizowanej w ramach Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Opis wykorzystania infrastruktury zawiera Uzupełnienie nr 2 “Kontrakt Serwisowy”. W przypadku chęci dalszego powierzenia danych innym podmiotom niż wymienione w niniejszym punkcie, zastosowanie mają postanowienia wskazane w ust. 15.
 17. Podmiot Przetwarzający będzie:
  (a) w miarę swoich możliwości wspomagał Administratora przez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w realizacji obowiązków odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą w zakresie wykonywania jej praw określonych w rozdziale III RODO, w szczególności za pomocą Konsoli Opiekuna Danych Osobowych; (b) pomagał Administratorowi w wywiązaniu się z obowiązków określonych w art. 32 - 36 RODO.
 18. Po zakończeniu przetwarzania danych osobowych Podmiot Przetwarzający udostępni dane osobowe do samodzielnego pobrania a następnie trwale je usunie w terminie do 30 dni, a z kopii zapasowych w terminie kolejnych 30 dni, chyba że obowiązek ich dalszego przechowywania po stronie Podmiotu Przetwarzającego będzie wynikał z postanowień prawa Unii Europejskiej lub prawa państwa członkowskiego.
 19. Aby wykazać, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się w zgodzie z RODO, Administrator ma prawo i obowiązek, przeglądu wdrożonych przez Podmiot Przetwarzający środków technicznych i organizacyjnych,
 20. W celu realizacji postanowień ust. 19 Podmiot Przetwarzający: 
  a.) udostępni, w terminie nie dłuższym niż 7 dni od zgłoszenia na piśmie takiej potrzeby przez Administratora do Podmiotu Przetwarzającego, Administratorowi lub wskazanemu przez niego Audytorowi wszelkie informacje związane z realizacją Umowy, które będą niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków spoczywających na Administratorze, Podmiocie Przetwarzającym i podmiocie podprzetwarzającym oraz
  b.) umożliwi przeprowadzanie audytów, w tym inspekcji (w zakresie związanym z realizacją Umowy) współpracując przy działaniach sprawdzających z wyłączeniem podmiotów którym dane podpowierzono (Amazon), które ze względu na bezpieczeństwo utrzymują lokalizację swoich centrów danych w tajemnicy, pod warunkiem, że lokalizacja ta mieści się na terenie państw uznanych przez Komisję Europejską za bezpieczne na mocy art. 44 – 49 RODO i mogą wykazać się spełnieniem międzynarodowych standardów ISO 27001.
 21. Podmiot Przetwarzający zobowiązuje się do niezwłocznego informowania Administratora, w przypadku: 
  a.) gdy wydane mu przez Administratora polecenie narusza RODO lub inne przepisy Unii Europejskiej dotyczące danych osobowych,
  b.) stwierdzenia naruszenia ochrony danych osobowych powierzonych przez Administratora do przetwarzania, 
  c.) każdego prawnie wiążącego żądania ujawnienia danych osobowych organom ścigania, chyba, że takie ujawnienie jest zabronione.
 22. Komunikacja w zakresie obowiązków wynikających z RODO będzie kierowana elektronicznie na adres mailowy IOD a jeżeli nie zostanie on powołany to na adres przedstawiciela prawnego określonego w ustawieniach Oprogramowania.
 23. Podmiot Przetwarzający zobowiązuje się do informowania o powołaniu Inspektora Ochrony Danych (IOD) oraz ewentualnych zmianach na tym stanowisku za pośrednictwem interfejsu Oprogramowania.
Uzupełnienie nr 2:  Kontrakt serwisowy (Service Level Agreement) 

KONTRAKT SERWISOWY/ KONTRAKT SLA)
(SERVICE LEVEL AGREEMENT)

Dostępność Oprogramowania: 

Lp.

Parametr

Opis

1.

Dostępność Oprogramowania
Site Presenter
(dotyczy instancji utrzymywanych przez netPR.pl)

99,8 % (86,4 minuty)

2.

Dostępność Oprogramowania
Site Controller

98,5 % (648 minut)

3.

Czas reakcji


za reakcje przyjmuje się potwierdzenie zarejestrowania zgłoszenie przez NETPR.PL

a.) 2 godziny w przypadku zgłoszenia w dni robocze w godzinach od 8.00 -17.00, przy czym zgłoszenie musi być zrealizowane mailowo na adres support@netpr.pl

b.) 4 godziny w przypadku zgłoszenia poza godzinami określonymi powyżej, przy czym zgłoszenie musi być zrealizowane mailowo na adres support@netpr.pl oraz telefonicznie na całodobowy numer 22 201 32 10.

Kontrakt Serwisowy /Kontrakt SLA 

 1. NETPR.PL zgodnie polityką bezpieczeństw zapewnia optymalną i spójną konfigurację elementów infrastruktury teleinformatycznej w celu zminimalizowania ryzyka naruszenia poufności przechowywanych danych i wpływu złośliwego oprogramowania na Użytkownika.
 2. NETPR.PL gwarantuje stałe monitorowanie dostępności udostępnionego oprogramowania i reagowanie na wszelkie problemy z dostępem do usług. 
 3. W przypadku niedotrzymania łącznie poziomu dostępności określonego dla Oprogramowania, zobowiązuje się, po uruchomieniu przez Kontrahenta ścieżki reklamacyjnej opisanej w §11 Regulaminu, do proporcjonalnego obniżenia wynagrodzenia miesięcznego, stosownie do czasu, w którym Oprogramowanie nie było dostępne.
 4. Do obliczeń o którym mowa w pkt.2 Kontraktu Serwisowego przyjmuje się ujednoliconą liczbę 30 dni w miesiącu i 24 godzin na dobę (720 godzin w miesiącu) oraz to Oprogramowanie (Site Presenter lub Site Controller) dla którego okres niedostępności był dłuższy. Do wyliczenia dostępności nie wlicza się okresów zapowiedzianych prac serwisowych, oraz niedostępności serwisów spowodowanych okolicznościami wymienionymi w § 9 pkt.4.
 5. NETPR.PL zawiadomi z wyprzedzeniem minimum 3 dni kalendarzowych o planowanych pracach serwisowych i modernizacyjnych. Informacja będzie dostępna na pierwszym ekranie po zalogowaniu do platformy usług NETPR.PL oraz wysłana za pośrednictwem maila do użytkowników Oprogramowania Site Controller. Informacja o planowanych pracach serwisowych, jest dostępna na stronie https://netpr.pl/status
 6. Zawiadomienie, o którym mowa w punkcie 5., nie dotyczy okien serwisowych w godzinach od 23:00 do 01:00, w których może następować aktualizacja udostępnionego Oprogramowania lub zmiana w infrastrukturze NETPR.PL. Ewentualna niedostępność Oprogramowania usług będzie w takim przypadku zminimalizowana do niezbędnego minimum.

Podstawowe informacje techniczne dotyczące platformy NETPR.PL: 

Lokalizacja danych: 

 • Centrum Kolokacji ATM SA, ul. Grochowska 21a w Warszawie (Euvic IT SA)
  - kolokacja własnych serwerów i urządzeń brzegowych
  - uruchomione instancje Site Presenter 
 • Centra Danych Amazon Web Services zlokalizowanych w EOG
  - wykorzystanie infrastruktury do składowania plików i ich metadanych
  - uruchomione instancje Site Presenter 

Środki ochrony fizycznej serwerów własnych odpowiadają wysokim standardom dostawcy: 

 1. Serwery znajdują się w wydzielonym pomieszczeniu (centrum serwerowe), do którego mają dostęp wyłącznie upoważnione osoby, zatrudnione w firmie dostawcy i ewentualnie pracownicy klientów – tylko w asyście upoważnionych pracowników dostawcy.
 2. Działania w trakcie prac serwisowych w centrum danych są monitorowane i nagrywane. 
 3. Pomieszczenia wyposażone się w urządzenia kontroli dostępu.
 4. W godzinach nocnych budynek jest monitorowany i strzeżony. 

Infrastruktura: 

 1. 100 Mbps łącza gwarantowane.
 2. Dystrybucja treści przez wyspecjalizowany CDN (content delivery network) w celu zapewnienia szybkiego ładowania się stron oraz skalowalności.
 3. Dane są przechowywane w zasobach sieciowych zewnętrznych dostawców o następujących parametrach: trwałość 99,999999999%, dostępność 99,99. 

Kopie bezpieczeństwa: 

Na koniec każdego dnia roboczego wykonywana jest kopia bezpieczeństwa bazy danych, umożliwiająca odtworzenie w wypadku awarii. Zaszyfrowane kopie są przechowywane w zasobach sieciowych Amazon Web Services EMEA SARL (5 rue Plaetis; L-2338 Luxembourg) w zakresie wykorzystania infrastruktury technicznej zlokalizowanej w ramach Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 

 

Uzupełnienie nr 3:  Warunki korzystania z dystrybucji infoWire.pl

Usługi dystrybucji informacji
§ 1.

 1. Usługa dystrybucji informacji pod nazwą „dystrybucja infoWire.pl” jest dedykowana do rozpowszechniania informacji przeznaczonych do komunikacji zewnętrznej firmy Kontrahenta lub innych firm, do komunikacji w imieniu których Kontrahent dysponuje stosownym upoważnieniem a w szczególności dystrybucji informacji prasowych przeznaczonych dla mediów. Usługa ta jest oferowana i świadczona jako usługa samodzielna w postaci pakietów o określonych parametrach (liczba dystrybucji) do wykorzystania w określonym czasie lub jako usługa zintegrowana z innymi usługami /np. udostępniania Oprogramowania/, w zakresie określonym w Umowie. . 
 2. Korzystanie z usług dystrybucji informacji wymaga weryfikacji uprawnień Kontrahenta do dystrybucji informacji w imieniu firm i osób których dotyczy informacja; w tym celu NETPR.PL rezerwuje sobie prawo do kontaktu z firmami i osobami których dotyczy informacja.
 3. Po rejestracji i zawarciu Umowy obejmującej usługę dystrybucji informacji oraz weryfikacji Kontrahenta przez NETPR.PL, Kontrahent uzyskuje dostęp do pełnego interfejsu usługi i jest uprawniony do wprowadzenia każdej z informacji przeznaczonych do dystrybucji, wskazując za każdym razem datę i godzinę oczekiwanej publikacji i dystrybucji. Informacje przeznaczone do dystrybucji są wprowadzane w Serwisie Internetowym infoWire.pl samodzielnie przez Kontrahenta.
 4. Usługa dystrybucji „netPR.pl" obejmuje przekaz informacji tekstowej wraz z załącznikami w postaci zdjęć, grafik, plików audio i wideo do wykorzystania limitu przestrzeni i ruchu określonego dla zakupionego pakietu Usługi.
 5. Usługa dystrybucji infoWire.pl obejmuje: publikację informacji w Serwisie Internetowym infoWire.pl, wysyłkę informacji w biuletynie prasowym Serwisu Internetowego infoWire.pl, dystrybucję na poziomie baz danych (XML, RSS) do systemów edycyjnych mediów i wydawców oraz udostępnienie informacji przez wyszukiwarki internetowe oraz inne świadczenia przewidziane w Umowie. Biuletyn prasowy serwisu infoWire.pl jest wysyłany tylko w dni robocze, w oknie czasowym od godziny 13.00 do 16.00.
 6. Kontrahent przyjmuje do wiadomości, że po upublicznieniu informacji za pośrednictwem interfejsu Usługi nie będzie miał możliwości edycji i korekty informacji w serwisach i mediach, które z niej skorzystały. Możliwość edycji i korekty opublikowanej informacji będzie dotyczyła tylko Serwisu Internetowego infoWire.pl i będzie dostępna w terminie do 48 godzin od czasu jej publikacji.
 7. Dystrybucja infoWire.pl, nie oznacza podejmowania przez NETPR.PL jakiegokolwiek zobowiązań względem Kontrahenta gwarantujących wykorzystanie lub publikację Informacji Kontrahenta przez media.
 8. Świadczenia mieszczące się w usłudze dystrybucji informacji objętej Umową Kontrahent może wykorzystać w okresie przewidzianym dla każdego pakietu, przy czym niewykorzystane w tym okresie dystrybucje można wykorzystać w późniejszym czasie w przypadku zakupu kolejnego pakietu dystrybucji, lecz tylko w okresie przewidzianym dla zakupionego nowego pakietu usługi dystrybucji infoWire.pl.
 9. NETPR.PL zastrzega sobie prawo do odmówienia dystrybucji informacji, przy czym prawo to jest ograniczone do przypadków, w których Użytkownik lub Kontrahent nie został zweryfikowany jako uprawniony do korzystania z Usługi lub informacje (a.) będą zawierały treści zabronione przez prawo (w szczególności. propagowanie komunizmu, faszyzmu, nienawiści, rasizmu, pornografii, gier hazardowych), (b.) będą obraźliwe i naruszające prawa NETPR.PL lub osób trzecich, (c.) będą naruszały zasady współżycia społecznego, (d.) będą nieaktualne, (e.) będą odbiegały od obowiązujących standardów informacji prasowych, (f.) będą kreowały negatywny wizerunek firmy lub osoby, (g.) których publikacja i dystrybucja będzie podważała wiarygodność i wizerunek infoWire.pl lub netPR.pl oraz (h) które będą dystrybuowane z konta w którym nie oznaczono marki nadawcy informacji.

Licencja na Treści
§ 2.

 1. Przez udostępnienie Treści w Serwisie Internetowym infoWire.pl w celu ich dystrybucji Kontrahent udziela na rzecz NETPR.PL nieodpłatnej licencji na korzystanie z Treści (dalej także „Licencja na Treści”) na wszelkich polach eksploatacji znanych w chwili zamieszczenia danych Treści w Serwisie Internetowym infoWire.pl, w tym na następujących polach eksploatacji:
  a.) czasowe lub trwałe utrwalanie i zwielokrotnianie Treści dowolną techniką, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, w szczególności w pamięci komputera, na nośnikach BETA, VHS, DVD, CD, blu –ray, dyskach cyfrowych, dyskach optycznych,
  b.) rozpowszechnianie egzemplarzy Treści przez ich wprowadzanie do obrotu, najem lub użyczenie,
  c.) rozpowszechnianie Treści przez ich publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie Treści w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym również: nadawanie i reemitowanie w formacie analogowym lub cyfrowym w sposób bezprzewodowy (drogą satelitarną, naziemną, w tym naziemna telewizja cyfrowa DTT) i przewodowy, w tym w ramach sieci kablowych (w tym (x)DSL), za pomocą technologii typu SLING (placeshifting), platform cyfrowych, w pasmach kodowanych lub niekodowanych, dla odbiorców wszelkich systemów odbioru telewizji, zarówno w sposób linearny, jak i nielinearny, w tym także w technologii TV VOD i near-VOD, 3D, HD, DTT, pay-per-view, DTO (download-to-own), DTR (download-to-rent), DVB-H, w sieciach zamkniętych, IPTV; ich równoczesne i integralne nadawanie z inną organizacją radiową lub telewizyjną; ich udostępnianie w technologii streamingu symultanicznego (video streaming live) –(i) w sieciach teleinformatycznych (w tym sieci Internet); (ii) w sieciach telefonicznych i urządzeniach mobilnych; udostępnianie Treści poprzez ich simulcasting lub webcasting; publiczne udostępnianie Treści w sieci internetowej z umożliwieniem użytkownikom końcowym sporządzenia odpłatnie lub nieodpłatnie ich kopii w pamięci własnego urządzenia końcowego współpracującego z siecią i dalsze z nich korzystanie, bez względu na technologię przesyłu danych, w tym w szczególności VOD/streaming i download; udostępnianie Treści w taki sposób, aby każdy miał do nich dostęp za pomocą telefonu komórkowego lub innego mobilnego urządzenia bezprzewodowego.
 2. Licencja na Treści zostaje udzielona na okres 10 (słownie: dziesięć) lat, licząc od daty udostępnienia w Serwisie Internetowym infoWire.pl danej Treści. Stosownie do przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych po upływie okresu 5 lat Licencję uważa się za udzieloną na czas nieoznaczony i przyjmuje się, że może być ona wypowiedziana z zachowaniem 5-letniego okresu wypowiedzenia.
 3. W ramach Licencji na Treści NETPR.PL przysługuje prawo udzielenia osobom trzecim sublicencji na korzystanie z Treści w zakresie Licencji na Treści, w tym na wszystkich polach eksploatacji objętych Licencją na Treści, wraz z prawem upoważniania tych osób do udzielania dalszych licencji na korzystanie z Treści w tym samym zakresie.
 4. W szczególności w ramach udzielonej Licencji na Treści NETPR.PL zobowiązuje się do udzielenia bezpłatnej Licencji na Treści dla dziennikarzy i mediów akredytowanych w Serwisie Internetowym infoWire.pl.
 5. Licencja na Treści obejmuje prawo NETPR.PL do dokonywania przeróbek, w tym opracowań Treści, w szczególności tworzenia leadów, dokonywania skrótów, streszczeń, montażu, fragmentaryzacji, zmiany formatów i kolorystyki oraz prawo korzystania z tych przeróbek lub wybranych fragmentów Treści i prawo rozporządzania opracowaniami Treści na wszystkich polach eksploatacji objętych Licencją na Treści. W ramach Licencji na Treści NETPR.PL przysługuje również prawo zezwalania osobom trzecim na dokonywanie i korzystanie z przeróbek, w tym opracowań i fragmentów Treści z prawem do dalszego udzielenia takiego zezwolenia przez sublicencji odbiorców w ramach udzielanych przez nich dalszych licencji.
 6. Kontrahent zapewnia, że przysługują mu prawa własności intelektualnej, w tym prawa autorskie oraz prawa pokrewne do Treści udostępnionych przez niego w Serwisie Internetowym infoWire.pl, obejmujące prawo do dokonania tego udostępnienia oraz udzielenia Licencji na Treści i innych zezwoleń przewidzianych w niniejszym rozdziale.
 7. Kontrahent jest zobowiązany uzyskać, najpóźniej z chwilą udostępnienia Treści w Serwisie Internetowym infoWire.pl, niezbędne upoważnienia osób trzecich do rozpowszechniania ich wizerunku i głosu utrwalonego w Treści, w tym zezwolenie na udostępnienie tego wizerunku i głosu w Serwisie Internetowym infoWire.pl przez Kontrahenta oraz na ich rozpowszechnienie przez NETPR.PL w związku z korzystaniem z Treści w ramach Licencji na Treści, a także przez osoby trzecie w związku z eksploatacją Treści w zakresie udzielonej przez NETPR.PL sublicencji oraz w ramach dalszych licencji.
 8. Kontrahent ponosi odpowiedzialność prawną, także odszkodowawczą z tytułu wszelkiej szkody - w tym szkody poniesionej przez NETPR.PL i osoby upoważnione przez niego do korzystania z Treści – powstałej w rezultacie ewentualnego naruszenia praw osób trzecich, w tym praw własności intelektualnej oraz dóbr osobistych w związku z udostępnieniem Treści w Serwisie Internetowym infoWire.pl oraz korzystaniem z nich przez NETPR.PL w ramach Licencji na Treści i ich eksploatacją przez osoby trzecie w ramach udzielonej im przez NETPR.PL sublicencji oraz w ramach dalszych licencji.
 9. W przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie roszczeń do NETPR.PL lub innych osób trzecich, którym NETPR.PL lub sublicencji odbiorcy udostępnili Treści w ramach przysługującego im prawa sublicencji z tytułu naruszenia praw autorskich, praw pokrewnych lub dóbr osobistych Kontrahent zobowiązuje się przejąć i zaspokoić wszelkie ww. roszczenia lub przystąpić do każdego sporu sądowego, którego wytoczenie nastąpi w związku z ww. roszczeniami, jako interwenient uboczny oraz do wejścia - jeżeli strona przeciwna wyrazi na to zgodę - w miejsce NETPR.PL lub sublicencji odbiorcy do procesu na zasadach strony pozwanej i zaspokojenia tych roszczeń w każdym przypadku, gdy roszczenia te będą zasadne lub zasądzone wyrokiem sądu lub ugodą. Pokrycie ww. roszczeń przez Kontrahenta nastąpi między innymi poprzez podjęcie wszelkich działań, do jakich zobowiązana zostanie NETPR.PL lub sublicencjodbiorcy mocą wyroku sądowego lub ugody, a także do pokrycia wszelkich kosztów, na jakie NETPR.PL lub sublicencjobiorcy zostali narażeni z tytułu konieczności podjęcia takich działań oraz wpłatę, na wskazany przez nich rachunek bankowy, pełnej kwoty odszkodowania lub zadośćuczynienia zasądzonej wyrokiem sądowym lub ugodą wraz z pozostałymi kosztami sądowymi, w terminie nie dłuższym niż 14 (słownie: czternaście) dni licząc od dnia wydania przedmiotowego wyroku lub podpisania ugody.
Uzupełnienie nr 4:  Wykaz minimalnych środków technicznych i organizacyjnych wykorzystywanych przez NETPR.PL

Wykaz minimalnych środków technicznych i organizacyjnych

I. Zabezpieczenia organizacyjne

 1. do serwerów posiadają dostęp jedynie wyznaczeni pracownicy
 2. zakres uprawnień jest okresowo weryfikowany
 3. wszyscy pracownicy posiadający dostęp do danych osobowych posiadają pisemne upoważnienie do przetwarzania danych osobowych
 4. wszyscy pracownicy posiadający dostęp do danych osobowych w ramach zakresu swoich obowiązków, zostali zobligowani do konieczności zachowania danych w tajemnicy oraz poinformowani o sposobach ich przetwarzania 
 5. w przypadku konieczności naprawy urządzeń, dane z dysków są usuwane poprzez nadpisanie ich losowymi danymi, a jeżeli nie jest to możliwe, dyski są fizycznie niszczone w sposób uniemożliwiający odczyt danych
 6. w przypadku konieczności przesyłania danych poza centrum danych, muszą być wykorzystane środki ochrony kryptograficznej
 7. zarządzanie infrastrukturą może odbywać się jedynie za pomocą protokołów chronionych środkami kryptograficznymi
 8. w celu ochrony przed wirusami stosowane są programy antywirusowe
 9. serwery muszą mieć zapewnione redundantne zasilanie

II. Zabezpieczenia informatyczne

 1. filtracja niechcianego ruchu internetowego za pomocą dedykowanych urządzeń typu firewall  lub rozwiązań programowych
 2. dane zapisywane są w sposób redundantny, dzięki czemu uszkodzenie pojedynczego dysku nie powoduje utraty danych
 3. wszystkie serwery mają uruchomione oprogramowanie firewall, dopuszczające jedynie ruch dedykowany do tego serwera
 4. na serwerach uruchomione są jedynie usługi niezbędne do działania systemu
 5. oprogramowanie serwerów jest aktualizowane 
 6. dostęp do serwerów posiadają tylko wskazane osoby zajmujące się utrzymaniem i konserwacją
 7. wszystkie osoby mające dostęp do Oprogramowania po stronie NETPR.PL  mają dedykowane konta a ich działania są audytowane
 8. czas na urządzeniach jest synchronizowany za pomocą protokołu NTP z serwerami publicznie dostępnymi w Internecie
 9. wszystkie dane osobowe przetwarzane za pośrednictwem modułu Kontakty Oprogramowania, przed zapisem do bazy danych są szyfrowanie
 10. dane osobowe zgromadzone na kontach poszczególnych Kontrahentów są od siebie separowane.

III. Zabezpieczenia fizyczne

Infrastruktura Podmiotu Przetwarzającego służąca do obsługi klientów ulokowana jest w wyspecjalizowanym centrum danych i charakteryzuje się:

 1. redundantne zasilanie
 2. zasilanie awaryjne (UPS  + agregaty)
 3. klimatyzacja z redundancją N+1
 4. serwerownia w układzie ciepłych i zimnych korytarzy
 5. system detekcji pożaru w oparciu o czujniki multisensorowe optyczno-temperaturowe oraz system wczesnej detekcji dymu
 6. gazowe systemy gaśnicze
 7. system telewizji przemysłowej (CCTV) wewnątrz i na zewnątrz obiektów
 8. system strefowej kontroli dostępu (SKD) oparty na kartach zbliżeniowych
 9. wizyty gości w eskorcie służb obiektu
 10. system sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN) z automatycznym powiadamianiem zewnętrznej grupy interwencyjnej
 11. pracownicy ochrony monitorujący obiekt 24/7

IV. Wytwarzanie oprogramowania

Oprogramowanie zostało stworzone przez wewnętrzny zespół Spółki . Przed uruchomieniem na serwerach produkcyjnych przechodzi szereg etapów mających zapewnić bezpieczeństwo i stabilność systemu. Wśród nich można wymienić:

 1. kod źródłowy przechowywany w repozytorium, umożliwiający zidentyfikowanie wszystkich wprowadzanych zmian
 2. przegląd kodu przez inną osobę z zespołu, w celu identyfikacji błędów lub innych braków kodu
 3. testy akceptacyjne
 4. statyczna analiza kodu
 5. analiza zależności aplikacji pod kątem podatności (porównanie z bazami CVE)
 6. zautomatyzowane testy aplikacji i 
 7. podatności w bibliotekach i innych komponentach mogą być usuwane, poprzez wydanie nowej wersji systemu zawierającej poprawione biblioteki, ale nie wprowadzającej nowych funkcjonalności.  
Odwiedzając tę stronę, wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane w pamięci Twojego urządzenia, możesz zmienić ustawienia przeglądarki. Dowiedz się więcej o cookies. Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.